Ministerstwo Zdrowia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce”Warszawa, dn. 10.01.2003r.

OGŁOSZENIE


Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i realizacja wieloletniego programu polityki zdrowotnej - programu badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) i fenyloketunorii.

Celem programu jest obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu, poprzez ich wczesne wykrywanie.

Elementy programu:
1. Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) – obejmuje całą populację noworodków w Polsce.
2. Badania przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii (PKU) i kontrola leczenia – obejmuje całą populację noworodków w Polsce.
3. Rejestr noworodków objętych badaniami przesiewowymi.
4. Koordynacja i nadzór merytoryczny nad badaniami przesiewowymi w Polsce.
5. Kontrola jakości badań przesiewowych w całym kraju.

Oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie: pełna nazwa oferenta, adres do korespondencji, numery telefonów i faxów, potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i nr konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu.
3. Projekt programu (opracowany wg załączonego schematu).
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo – finansowy, związany z realizacją zadań programu w 2003r., zawierający w szczególności:
  - liczbę możliwych do wykonania badań przesiewowych,
  - kalkulację kosztów badań przesiewowych i innych kosztów związanych z realizacją programu, z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i inwestycyjne.
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
  - wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem umowy,
  - doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
  - sprawozdania finansowe z dwóch ostatnich lat,
  - stan zadłużenia (zobowiązania wymagalne) na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty,
  - zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach, wystawione w terminie do 20 dni przed złożeniem oferty,
  - wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  - statut jednostki,
  - kopię polisy OC.

Wymagania stawiane oferentom:
  - posiadane laboratorium badań przesiewowych w kierunku diagnostyki fenylofetunorii i hipotyreozy,
  - posiadane doświadczenie w prowadzeniu centralnego rejestru noworodków objętych badaniami przesiewowymi z zastosowaniem kodowanej, elektronicznej transmisji danych z ośrodków biorących udział w programie, z zabezpieczeniem danych osobowych.

Kryteria oceny ofert:
  - udokumentowana możliwość zrealizowania badania przesiewowego w kierunku hipotyreozy i fenyloketunorii w całej populacji noworodków,
  - koszt jednostkowy poszczególnych badań,
  - łączny koszt rocznej realizacji programu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2003 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce”.Załącznik

SCHEMAT DOKUMENTU PROGRAMU ZDROWOTNEGO

I. STRONA TYTUŁOWA
1) nazwa programu;
2) nazwa i adres jednostki zgłaszającej projekt;
3) adresat wniosku;
4) wysokość wnioskowanych środków finansowych z budżetu Ministerstwa Zdrowia w
danym roku budżetowym
5) zgodność założeń programu z priorytetami polityki zdrowotnej państwa.

II. STRESZCZENIE (1 strona)
1) skrótowy opis celów i podstawowych elementów programu;
2) określenie wysokości środków niezbędnych na realizację programu, w tym środków z budżetu Ministerstwa Zdrowia, w kolejnych latach jego realizacji;
3) spodziewane efekty i korzyści wynikające z potencjalnego wdrożenia programu,

III. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU / OKREŚLENIE POTRZEBY
1) opis problemu (częstość występowania; ogólna charakterystyka populacji, której problem dotyczy - ilość, wiek, płeć, status socjalny, itp.);
2) przyczyny istnienia problemu (określenie źródeł — brak umiejętności, niedostateczna wiedza, dysfunkcyjne zachowanie, złe warunki życiowe) - należy omówić czynniki i wyjaśnić ich przyczyny;
3) waga problemu dla społeczeństwa - wykazanie wpływu stwierdzonego problemu na życie jednostek i grup oraz koszty związane z działaniami naprawczymi (należy wskazać potencjalne oszczędności wynikające z działań prewencyjnych);
4) dotychczasowe próby rozwiązania problemu (wskazanie najbardziej efektywnych sposobów docierania do adresatów programu i możliwość współdziałania z innymi instytucjami lub organizacjami);
5) przedstawienie trudności w uzyskaniu świadczeń, których program dotyczy (np. brak informacji, nieodpowiedni warunki lub inne).

Zdefiniowanie problemu powinno opierać się na obiektywnych źródłach danych (epidemiologicznych, statystycznych, wynikach badań naukowych, raportach, artykułach i innych); kategorie danych powinny uwzględniać częstość występowania problemu, przyczyny, dynamikę, porównania terytorialne; należy wskazać konsekwencje niepodjęcia programu (analiza kosztów); w przypadku schorzeń należy podać dane świadczące o zapotrzebowaniu na dane świadczenie.

IV. UZASADNIENIE
1) dlaczego realizacja programu powinna zostać sfinansowana (dofinansowana) przez Ministerstwo (w relacji z innymi ważnymi z punktu widzenia polityki zdrowotnej programami);
2) zdefiniowanie potrzeby społecznej, której zaspokojeniu ma służyć realizacja programu;
3) efektywność ekonomiczna;
4) nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań;
5) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń;
6) wykorzystanie istniejących środków;
7) promowanie współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami;
8) możliwość ponownego wykorzystania programu w przyszłości lub kontynuowania jego realizacji przez inne jednostki,

V. OPIS PROGRAMU
1. Cele ogólne i szczegółowe .
2. Plan działań - opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów.
3. Sposób realizacji zadań.
4. Szczegółowy harmonogram działań wynikający z formy opisowej.
5. Wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów.

VI. KOSZTORYS
Kalkulacja kosztów w realizacji programu powinna uwzględniać koszty osobowe (wynagrodzenia) i koszty operacyjne (czynsz, druk, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały edukacyjne, podróże konferencje). Należy dokonać czytelnego podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

VII. REALIZATORZY PROGRAMU
W przypadku uczestnictwa w realizacji programu podmiotów większej liczby podmiotów, szczególnie gdy będą one korzystały ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia lub koordynatorem programu, należy przedstawić ich szczegółowy wykaz (nazwa jednostki, adres, telefon).

VIII. UZASADNIENIE MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA PROGRAMU PRZEZ JEDNOSTKĘ ZGŁASZAJĄCĄ
1) Cele statutowe funkcjonowania jednostki;
2) Wiarygodność, rekomendacje;
3) Dotychczasowe doświadczenie;
4) Dotychczasowe źródła finansowania;
5) Współpraca krajowa i zagraniczna;
6) Kadra.

IX. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W PROGRAMIE
1) Możliwości kontynuacji zadań przewidzianych w programie przez inne jednostki, po zakończeniu okresu objętego finansowaniem z budżetu Ministerstwa Zdrowia;
2) Możliwość powtórnego wykorzystania programu.
PrintBack


Number of visitors: 3079

 
2001-2003 © by Ministerstwo Zdrowia. Powered by activeweb integrator activeweb