Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Dz.U.08.235.1616 → z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 17 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz. 2326 oraz z 2005 r. Nr 142, poz. 1196) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli Liczba Punktów Edukacyjnych Odpowiadających Poszczególnym Formom Doskonalenia Zawodowego po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a

Kierowanie specjalizacją lekarza lub lekarza dentysty, w przypadku którego proces szkolenia został zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty

50 pkt w roku uzyskania tytułu specjalisty, maks. 100 pkt.

dyplom uzyskania tytułu specjalisty lub stosowne zaświadczenie wydane przez CEM

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.