Ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym


O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
( przekazano do publ. w DUWE w dniu 06.09.2006r. )


1) NAZWA ( FIRMA ) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA; 02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, tel. 0-22 / 88 33 512, faks: 0-22 / 88 33 513; www2.mz.gov.pl ; www.zzpprzymz.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA : dialog konkurencyjny znak: ZZP - 66 / 06

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
ZAKUP 23 ŚMIGŁOWCÓW I 1 SYMULATORA LOTÓW
NA RZECZ SP ZOZ LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Ilość sztuk: 23 sztuki śmigłowców i 1 sztuka symulatora lotów do szkolenia pilotów
Wspólny słownik zamówień ( CPV ) : Główny przedmiot : 35. 31. 20. 00 –4
Dodatkowe przedmioty : 35. 35. 13. 00 –2
Dostawa 23 fabrycznie nowych śmigłowców na rzecz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, spełniających wymogi ustawy z dnia 03 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.) oraz 1 fabrycznie nowego symulatora lotów do szkoleń pilotów.
23 jednakowe, fabrycznie nowe, lekkie śmigłowce :
- każdy napędzany dwoma silnikami turbowałowymi;
- o masie maksymalnej startowej (MTOW) nie większej niż 3175 kg;
- spełniające wymagania zgodnie z rozporządzeniem 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. (Dz. U. UE. L.02.240.1 i Dz. U. UE – sp. 07-7-30), certyfikowane w oparciu o przepisy budowy śmigłowców CS-27 lub równoważne
- w Cat. A z możliwością operowania w I klasie osiągowej, w tym na wyniesione płaszczyzny lądowania, w rozumieniu przepisów JAR OPS-3
- przeznaczone do wykonywania zadań HEMS w dzień i w nocy, w warunkach pełnej i ograniczonej widzialności, w tym z wykorzystaniem systemów NVG, oraz w warunkach lotów wg przyrządów (IFR);
- każdy śmigłowiec wyposażony do pilotażu przez jednego lub dwóch pilotów, do wyboru w zależności od charakteru misji oraz co najmniej trzyosiowego pilota automatycznego;
- promień wykonywania primary mission do 100 km od bazy;
- z kabiną medyczną dostarczaną z pełnym wyposażeniem medycznym, o wielkości zapewniającej przewożenie 2 członków personelu medycznego oraz jednego pacjenta, dla których średnia masa ciała wynosi 90 kg dla każdego, a ich wymiary są nie mniejsze niż przyjmowane dla 95 centyla siatki antropometrycznej populacji dominującej w RP oraz w EU – co bardziej wymiarujące, przy założeniu możliwości wykonywania ciągłej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnej z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji podczas lotu lub zamiennie - zamocowanie w miejscu pacjenta inkubatora transportowego z podłączeniem wszystkich niezbędnych instalacji i dostępem do dziecka dla dwóch osób równocześnie;
Jeden fabrycznie nowy symulator lotów klasy FTD dla pełnej konfiguracji wyposażeniowej typu oferowanego dla dostawy 23 śmigłowców :
- spełniający wymagania przepisów JAR STD 2H w zakresach „level 2”, „level 3”, „level 2/3MCC” oraz przepisów JAR STD 3H dla urządzeń „level II/III MCC”;
- wyposażony w najnowsze oprogramowanie dotyczące standardów wizualizacji;

4) MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

5) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: okres w miesiącach : 47 ( od udzielenia zamówienia )
Dostawa śmigłowców : sukcesywnie do końca 2010 roku
Zamawiający oczekuje dostawy 4 pierwszych śmigłowców w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dostawa symulatora lotów : Zamawiający oczekuje dostawy w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Główne miejsce realizacji dostawy : BAZA OPERACYJNA SP ZOZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

6) GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI :
Uregulowane między innymi w następujących aktach normatywnych :
- Kodeks Cywilny – z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
- Ustawa o finansach publicznych – z dnia 30.06.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- Ustawa o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – z dnia 17.12.2004r. (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.)
- Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” – z dnia 03.06.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 122 poz. 1022)
- Ustawa budżetowa na rok 2006 – z dnia 17.02.2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 35 poz. 244 z późn. zm.)

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym zawierający :
- oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) :
art. 22. ust. 1 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (...) ”
art. 24. ust. 1 „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
Art. 24 ust. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. (...)”
oraz
- wymagane ( wskazane przez Zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane);
SPOSÓB OCENY WNIOSKU:
1. spełnianie ( pod rygorem odrzucenia wniosku ) warunków określonych powyżej ( ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wraz z wnioskiem wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający ), z zastrzeżeniem :
a) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
oraz
2. potwierdzona oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę ilość wszystkich sprzedanych przez niego śmigłowców w ostatnich 3 latach.

8) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

STATUS PRAWNY – WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. § 1 ust. 1 pkt. 2,4,5:
(„2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert”.)

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę i miejsce zamieszkania poza terytorium RP dokumenty – zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia ( „§ 2. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1:
1) pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio”.)
Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA – WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. § 1 ust. 1 pkt 3 :
(„3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;”).
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę i miejsce zamieszkania poza terytorium RP dokumenty – zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia.
A także dokumenty zgodnie z w/w Rozporządzeniem § 1 ust. 3 pkt 3 :
(„3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.”) , t.j. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do kwoty stanowiącej równowartość min. 70 mln PLN, obliczonych na podstawie tabeli kursów średnich walut obcych NBP z dnia jego wystawienia.
Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA – WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. § 1 ust. 2 pkt. 6 :
(„6) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.”), potwierdzeniem spełnienia warunku jest w szczególności Certyfikat Organizacji Projektującej i Produkującej zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1702/2003 (Dz. U. UE. L.03.243.6 i Dz. U. UE – sp. 07-7-456).
Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

DODATKOWE DOKUMENTY :
Dodatkowe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, o których mowa poniżej mogą być żądane na etapie składania ofert:
1. Wymagania certyfikacyjne dotyczące zamawianych śmigłowców :
1.1 Oferowany typ śmigłowców, wraz z wyposażeniem stanowiącym integralną część oferowanych śmigłowców, musi spełniać wymogi stosownych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Official Journal of the European Communities, L 240/1 z 7 września 2002 r.), w tym przepisów budowy CS 27 "Śmigłowce małe" lub równoważnych, oraz wszystkich innych, odpowiednich przepisów.
1.2 Instalacje i urządzenia, wchodzące w skład oferowanego śmigłowca oraz wszelkie wyposażenie (wersji, modelu, konfiguracji wyposażenia itp.) , muszą spełnić przepisy budowy CS 27 lub równoważnych i/lub, jeśli ma to zastosowanie, innych równoważnych lub dodatkowych przepisów lub wymogów EASA, JAA lub FAA, ECAC, EUROCAE, RTCA i EUROCONTROL i, w rezultacie, pozwalać spełnić odpowiednie wymogi JAR OPS-3 dla przewozów HEMS (primary/secondary missions) i/lub inne obowiązujące przepisy lotnicze i/lub przepisy równoważne.
1.3
a) Dostarczany typ śmigłowca będzie musiał posiadać certyfikat typu, wydany lub uznany przez EASA (EASA Type Certificate lub Type Certificate transfered to EASA) dla wersji dopuszczonej do lotów IFR, co najmniej z załogą jednoosobową.
b) Każde wyposażenie oferowanej wersji/modelu/wariantu, w tym wyposażenia dostosowujące konfigurację mających być dostarczonymi śmigłowców do konkretnych wymogów specyfikacji przetargowej, musi mieć stosowne zatwierdzenie (dokument) zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z 24.09.2003 r. Official Journal of the European Union, L243/6 z 27.09.2003, niezależnie od spełnienia przez typ wymogu punktu 2.3. Proces uzyskania tych zatwierdzeń musi być możliwy do zakończenia nie później, niż na 3 miesiące przed zgodną z harmonogramem dostaw dostawą pierwszego egzemplarza śmigłowca zamawiającemu, niezależnie, czy będzie to zmiana poważna wprowadzana do certyfikatu typu, zatwierdzana jako uzupełniający certyfikat typu (STC), zmiana drobna lub wydanie zatwierdzenia ETSO.
c) Proces wykazania posiadania certyfikatów dla konfiguracji wyposażenia oferowanych śmigłowców: podstawowego i/lub dodatkowego musi uwzględniać konieczność dostarczenia śmigłowców w konfiguracji spełniającej wymagania przepisów opublikowanych do terminu składania ofert, a mających określone terminy wejścia w życie wymogów nie późniejszy, niż do 2011 roku. Szczególnego uwzględnienia wymagają przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażania śmigłowców operujących w przewozie na terenie Unii Europejskiej, w przestrzeni kontrolowanej zgodnie z wymogami EUROCONTROL, w tym w rejonie dużych lotnisk, oraz dotyczące obowiązkowego wyposażenia śmigłowców o określonym przez Zamawiającego profilu operacyjnym w urządzenia zabezpieczające przed kolizją z innymi statkami powietrznymi i/lub ziemią.
1.4 W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach budowy śmigłowców w okresie realizacji umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówienia publicznego, wybrany oferent będzie zobowiązany do opracowania stosownych zmian, uwzględniających nowe wymogi przepisów, o ile zamawiający wystąpi z takim zamówieniem. Obowiązek śledzenia zmian przepisów będzie spoczywał na obu stronach umowy.
1.5 W przypadku konieczności prowadzenia procesu certyfikacyjnego typu śmigłowca lub zastosowanych w nim dodatkowych opracowań, modyfikacji oraz urządzeń wobec kompetentnej dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej władzy lotniczej (którą jest EASA), wszelkie opłaty związane z uzyskaniem certyfikatów muszą stanowić koszt Dostawcy/Wykonawcy i Zamawiający nie może ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, poza określonymi w umowie na podstawie złożonej oferty.
2. Wymagania certyfikacyjne i konstrukcyjne dotyczące symulatora lotów :
2.1 Zamawiane urządzenie musi być zgodne ze stosownymi wymaganiami przepisów JAR STD 2 H w zakresach dla urządzeń: level 2, level 3, level 2/3 MCC oraz przepisów JAR STD 3 H dla urządzeń level II/III MCC.
2.2 Wymaga się, aby certyfikat urządzenia umożliwiał przeprowadzanie możliwie szerokiego zakresu szkolenia i egzaminowania:
a) szkolenia podstawowego, utrzymującego kwalifikacje i wznawiającego oraz egzaminowania na typie (również w zakresie lotów IFR-IR) na podstawie przepisów JAR-FCL, w szczególności przeprowadzenie sprawdzianu Type Rating Check wg JAR-FCL 2.240.
b) szkolenia i sprawdzenia okresowego, szkolenia dowódczego, szkolenia przejściowego i odświeżającego, przedłużania uprawnień IFR według przepisów JAR-OPS 3, w szczególności przeprowadzenie sprawdzenia umiejętności przez przewoźnika: Operator Proficiency Check zgodnie z JAR-OPS 3.965 (b)
c) sprawdzenia (pilota) u operatora, przedłużenia uprawnień nocnych, szkolenia i sprawdzenia na linii, szkolenia nawigacyjnego i korzystania z lądowisk według dokumentów Zamawiającego, pełnego szkolenia w lotach z NVG.
2.2A Oprócz spełnienia wymagań lotniczych wszystkie elementy dostarczane przez wybranego oferenta, wchodzące w skład symulatora, muszą spełniać aktualne na moment przekazania wymogi przepisów budowlanych, BHP, ochrony środowiska i wszelkich innych, właściwych do budowy, uruchomienia i utrzymania w ciągłej eksploatacji, stosownych na terenie RP.
2.3 Oferent musi wykazać się, co najmniej jednym zrealizowanym urządzeniem tej klasy. Referencyjny symulator musi posiadać certyfikat, wydany przez nadzór (CAA) kraju członkowskiego JAA. Ewentualnie taki proces certyfikacji musi być zawansowany przynajmniej do fazy QTG. W takim przypadku należy przedstawić dokument, potwierdzony przez władzę lotniczą, poświadczający zaawansowanie prac certyfikacyjnych.
2.4 Oferent, w przypadku podpisania kontraktu, wykona wszystkie prace niezbędne do uzyskania certyfikacji JAR-STD 2 H i JAR-STD 3 H ze strony polskiego państwowego nadzoru lotniczego - ULC.
2.5 Oferent, w przypadku podpisania kontraktu, zapewni wykonanie wszelkich prac niezbędnych do podtrzymania certyfikacji symulatora ze strony polskiego państwowego nadzoru lotniczego - ULC (w okresie gwarancji nieodpłatnie, a po okresie gwarancji odpłatnie), jeżeli Zamawiający będzie potwierdzał taką potrzebę. Warunek dotyczy zakresu prac związanych z tą częścią dostawy symulatora, którą Oferent zrealizuje sam lub za pośrednictwem swoich podwykonawców.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp „2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”).
a) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.3 ustawy Pzp „3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ,o których jest mowa w ust.1.”);
b) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp („1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia.”), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9) LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM :
Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego otrzymają ci Wykonawcy ( maksymalnie 15 Wykonawców ), których wnioski są kompletne i uzyskały największą liczbę punktów za ilość wszystkich sprzedanych przez niego śmigłowców w ostatnich 3 latach.

Maksymalną ilość punktów (15) otrzyma Wniosek Wykonawcy, który sprzedał największa ilość śmigłowców w ostatnich 3 latach spośród wszystkich zakwalifikowanych wykonawców. Następni zakwalifikowani Wykonawcy będą otrzymywali wg rankingu ilości sprzedanych śmigłowców po jeden punkt mniej za każdą kolejną pozycję.

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Potwierdzona oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę ilość wszystkich sprzedanych przez niego śmigłowców w ostatnich 3 latach.

W przypadku uzyskania przez kilka wniosków takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu decydować będzie kolejność złożenia wniosków.
1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków;
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu,
Zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

10) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM I GWARANCJI: wymagane wadium: 7 000 000,- PLN ( słownie: siedem milionów złotych )
Jako gwarancję wykonania umowy Kupujący na czas trwania realizacji kontraktu będzie żądać od Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

11) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Oferowana cena - 50 %
2. Parametry techniczne - 25 %
3. Warunki eksploatacyjne - 25 %

12) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia; 02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 102 ( I piętro ), do dnia 16.10.2006r. do godz. 1000

13) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 90 dni od terminu składania ofert
Miejsce i termin składania ofert : Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia; 02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, do dnia 10.11.2006r. do godz. 930] pok. 102 ( I piętro ).

14) INFORMACJE DODATKOWE:
Określenie potrzeb i wymagań Zamawiającego, które umożliwi Wykonawcom przygotowanie się do udziału w dialogu znajduje się do odbioru w siedzibie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, w Warszawie, w pokoju 102 w godzinach 900 - 1500
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Szacunkowa wartość bez VAT : powyżej 10 mln EURO.
Wykonawca składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na przedmiot zamówienia.
Pod pojęciem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym” rozumie się komplet dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu, zgodnie z ogłoszeniem.
Wniosek należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każda strona wniosku powinna być parafowana. W przypadku, gdy wniosek podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich.
Każda zapisana strona wniosku powinna być kolejno ponumerowana.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski
sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku podpisania wniosku lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności wniosek musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.
Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli dokument załączono w postaci kopii wykonawca zobowiązany jest : załączyć w złożonym wniosku oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do wniosku są zgodne z oryginałami albo na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Zamawiający udostępni do wglądu „Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym”, po upływie terminu ich składania, na pisemny wniosek uczestnika postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem; Z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem :
„POSTĘPOWANIE ZNAK: ZZP-66/06 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU KONKURENCYJNYM NA DOSTAWĘ 23 ŚMIGŁOWCÓW ORAZ 1 SYMULATORA LOTÓW DLA SP ZOZ LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE.”

Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć we wniosku w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku z jednoczesnym załączeniem do wniosku oświadczenia treści „informacje zawarte na stronach od nr ......... do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.”.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zmianami).

Osoby upoważnione do kontaktów : Maciej Szreder ; Marcin Górski - tel. 0-22 / 88 33 552, p. 102 ( I piętro ).

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.