Rozporządzenie Ministra Zdowia z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.


Na podstawie art. 31b ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 Nr l37, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45 poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384, Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia uprawiającą sport amatorski, kwalifikuje, do uprawiania określonej dyscypliny sportu, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
2. Ustala się następujące kategorie wiekowe wskazane do rozpoczęcia treningów i uprawiania określonych dyscyplin sportu:
1) do 7 lat – wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych;
2) od 7 lat – dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu w środowisku lądowym i wodnym, nie przeciążające wybiórczo ruchu;
3) od 9 lat – dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu;
4) od 11 lat – dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę;
5) od 14 lat – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego;
6) od 18 lat – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

§ 2.


Warunkiem zakwalifikowania dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiającej sport amatorski do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych, jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1, 3 albo 6 oraz w § 4, zwanego dalej „zaświadczeniem”, wydanego w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 3.


1. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu przeprowadza się wstępne badania lekarskie i wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu albo o odmowie dopuszczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję na jej uprawianie przeprowadza się okresowe badania lekarskie i wydaje zaświadczenie o zdolności albo niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
4. Badania, o których mowa w ust. 3, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania lekarskie i zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, przeprowadzają i wydają lekarze posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub inni lekarze, którzy zawarli umowę z kasą chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.
6. W stosunku do dzieci i młodzieży, o której mowa w ust. 3, która podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznała urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraciła przytomność lub przegrała walkę przez nokaut, przeprowadza się kontrolne badania lekarskie i w przypadku stwierdzenia zdolności albo niezdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje stosowne zaświadczenie.

§ 4.


1. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy dziecka albo sam zainteresowany w wieku powyżej 18 roku życia nie zgadza się z treścią zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 3 albo 6, może złożyć odwołanie od jego treści i wnioskować o ponowne przeprowadzenie badań. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie i kopię dokumentacji medycznej dotyczącą przeprowadzonych badań.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.
3. Odwołanie, którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 30 dnia od dnia jego otrzymania.
4. Zaświadczenie o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu albo zaświadczenie o zdolności albo niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz wyznaczony przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej na podstawie:
1) dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1;
2) wyników dodatkowych badań, jeżeli lekarz ten uzna ich wykonanie za niezbędne.

§ 5.


1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują:
1) ogólne badania lekarskie;
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia;
3) wydanie zaświadczenia.
3. Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających sport amatorski określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.


1. W zajęciach i zawodach sportowych uczestniczą dzieci i młodzież, o której mowa w § 2, posiadający ważne zaświadczenie.
2. Zaświadczenie jest ważne, jeżeli od czasu jego wydania nie upłynął okres do wykonania okresowych badań lekarskich.

§ 7.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2002 r. (poz.1603)

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.
1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:
1) badanie ogólno-lekarskie;
2) pomiary antropometryczne;
3) badanie ortopedyczne;
4) próbę wysiłkową;
5) przegląd stomatologiczny;
6) elektrokardiogram;
7) badanie ogólne moczu, OB, składu morfologicznego krwi;
8) konsultację laryngologiczną;
9) konsultację okulistyczną;
10) badanie neurologiczne;
11) elektroencefalografię;
12) oznaczenie poziomu cukru we krwi;
13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
15) spirometrię.

2. Badania wstępne dzieci i młodzieży do 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust.1 pkt 1 – 9.

3. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:
- co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3,
- co roku - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 7,
- co dwa lata - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

4. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa lata.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w odniesieniu do młodzieży uprawiających płetwonurkowanie oraz sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co roku.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tych dyscyplinach sportu i powtarza co dwa lata.

7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata.

8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co roku.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.