Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej: 1.5 licencji na oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard (WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL) lub równoważne bez prawa do aktulizacji 2.600 licencji Client Access License (WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL) wraz z prawem uaktualnienia do końca 2011 roku lub równoważnych.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.
2. Formularz oferty załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy załącznik nr 4.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.