Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9240/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 16.01.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 21 stycznia 2013 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 28 stycznia 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.