Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5858/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia zamówienia jest wykonanie, wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora Programów Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych; Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: A.Projekt graficzny, skład, łamanie druk i dostawa publikacji: Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych - 2000 egz. B. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: Programu Operacyjnego Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu -2000 egz. C. Publikacja Podręcznik Wnioskodawcy Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie. Program Operacyjny Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - 700 egz. D. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa biletów wizytowych imiennych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich - 1600szt., po 100 szt. dla każdego z pracowników E. Projekt graficzny, skład, łamanie, druk i dostawa ulotki promującej Program Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych oraz Program Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - 2000 egz.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.12.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 21 grudnia 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 9 stycznia 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.