Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5743/AB/12 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 138 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 138 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
- Projekt budowlany wymiany okien w pałacu Pod czterema wiatrami - wraz z rysunkami
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Książka Przedmiarów

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 02.07.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html (z dnia 11 lipca 2012 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *html (z dnia 11 lipca 2012 r.)

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html (z dnia 16 lipca 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.