Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5704-4/AB/12 21-06-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5704/AB/12 wpłynęły następujące zapytania.
1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie równoważnego systemu bazodanowego PostgreSQL zamiast definiowalnego w punkcie 4.2 SzOPZ MySQL?
2. Czy przy zachowaniu pełnej separacji warstwy programistycznej witryny od warstwy prezentacyjnej Zamawiający dopuszcza zastosowanie autorskiego mechanizmu szablonów zamiast SMARTY ?(4.7 SzOPZ)
3. Czy oferty w przetargu można przesyłać również listownie lub kurierem czy tylko osobiście?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następującej odpowiedzi:
Ad.1 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonujemy zmiany w pkt 4.2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznika Nr 1 do siwz , polegającej na wykreśleniu dotychczasowej treści pkt 4.2 i wpisaniu w to miejsce:
„System zarządzania bazą danych wykorzystywany przez serwis powinien być zgodny ze standardem SQL lub równoważnym - baza danych powinna być zrealizowana w architekturze otwartej, umożliwiającej uzyskanie danych z systemu przez Zamawiającego w razie zaistnienia takiej potrzeby z zachowaniem wszelkich mechanizmów kontroli dostępu i bezpieczeństwa danych”.
Ad.2 Zamawiający dopuścił w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 do siwz, zastosowanie autorskiego mechanizmu szablonów zamiast SMARTY.
Ad. 3 Ofertę można złożyć w dowolnie wybrany przez Wykonawcę sposób, jednak musi ona dotrzeć we wskazane miejsce, w wyznaczonym terminie.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.