Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5718/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy i produkcja trzech spotów reklamowych w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki (POKL), zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 30.05.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html

Ogłoszenia o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.