Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu zwanych dalej Tablicami oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów roll-up - stojaków informacyjno-promocyjnych zwanych dalej Bannerami i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w siwz.
- przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 08.05.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz (11-05-2012)
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.