Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12


Numer ogłoszenia w BZP: 98221 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90989 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi legislacyjne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonywanie, od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. prac polegających na : 1) przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej; 2) uczestniczeniu w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz w pracach komisji prawniczych; 3) opiniowaniu wydawanych przez Ministra Zdrowia aktów prawnych, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej; 4) przygotowywaniu opinii prawnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konrad Borowicz, ul. Miodowa 15, 00-952 Waszawa, kraj/woj. mazowieckie.
• Michel Ryba, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120000,00
Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu


Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłankami uzasadniającymi przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki jest konieczność wykonania terminowego zadań przewidzianych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia. Zastosowanie innego trybu udzielenia zamówienia w celu wyłonienia innego wykonawcy kontynuującego wykonywanie prac legislacyjnych w zakresie projektów realizowanych przez Ministra Zdrowia spowoduje naruszenie zasad celowego, efektywnego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz uniemożliwi terminowe wykonanie realizowanych przez Ministra Zdrowia zadań. Wskazani we wniosku wykonawcy, obecnie wykonujący prace legislacyjne związane z projektami procedowanymi przez Ministra Zdrowia znają specyfikę prowadzenia prac legislacyjnych przez Ministra Zdrowia, są zaangażowani w prowadzone projekty, które znajdują się na różnych etapach procesu legislacyjnego. Ich wieloletnia współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i Rządowym Centrum Legislacji oraz bezpośrednia realizacja procedur legislacyjnych obowiązujących w pracach Sejmu RP i Senatu RP bezpośrednio wpływają na terminowość i profesjonalizm wykonywanych prac. W przypadku wyboru innych wykonawców zachodzić będzie konieczność zapoznania ich z dotychczas podjętymi działaniami, wprowadzenia w skomplikowaną procedurę legislacyjną dotyczącą procedowanych projektów, co nie wpłynie korzystnie na wywiązanie się z terminów ich realizacji oraz generować będzie nowe koszty. Tym samym zasada efektywnego i celowego dokonywania wydatków przemawia za wyborem zamówienia z wolnej ręki i powierzeniem prac legislacyjnych dotychczasowym wykonawcom zaawansowanie projektów zapewnią terminowe wykonanie prac. Prowadzenie postępowania przetargowego w innym, trybie niż w trybie zamówienia z wolnej ręki może doprowadzić do sytuacji, w której zagrożone będzie realizowanie terminowe zadań urzędu, co wiązać się może również z naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Postępowanie na podstawie 66 w zwiazku z art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie w formacie *pdf

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.