Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawa artykułów biurowych
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 08.03.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
14.03.2012r.
- formacie *html

Wynik postępowania
23.03.2012r.
- formacie *html


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.