Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5550/JP/12 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
CZĘŚĆ I Publikacja 1 ogłoszenia prasowego w trzech różnych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim; CZĘŚĆ II publikacja ogłoszenia prasowego, dotyczącego Konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; CZĘŚĆ III publikacja ogłoszenia wymiarowego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 24.01.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
Wynik postępowania
→ 7.02.2012 r.
- formacie *html


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.