Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5411/JP/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5411/JP/11
Numer ogłoszenia w BZP: 277723 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269819 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont podłogi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem są roboty uzupełniające do prowadzonego remontu Sali Kolumnowej w Pałacu Paca, obejmujące: 1. wymianę pojedynczych deszczułek posadzkowych z drewna liściastego w ilości 10 szt., z zachowaniem pierwotnego kształtu i wzoru. 2. cyklinowanie posadzki z deszczułek starych, zniszczonych - 113,93 m2. 3. woskowanie i bejcowanie posadzki - 113,93 m2. 4.. prace przygotowawcze, w Sali Kasetonowej Ministerstwa Zdrowia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.13-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Konserwacji Zabytków MONUMENT Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7878,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8277,52
Oferta z najniższą ceną: 8277,52 / Oferta z najwyższą ceną: 8277,52
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jest to zamówienie uzupełniające udzielane wykonawcy robót budowlanych na remont Sali Kolumnowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia obejmującego remont podłogi. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie krótszym niż 3 lata o udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Podstawa art. 66 w związku z art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.