Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5198/JP/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej ,pomiędzy 6 a 30 czerwca 2011 r.,w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.04.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.