Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5096/JP/11 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Usługi w zakresie tłumaczeń
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 1.03.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
10.03.2011r. w formacie *html
16.03.2011r. w formacie *pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf

Wynik postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.