Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4915/AB/10 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu do wydruku, wydruku, opracowaniu wersji elektronicznej i dostawie publikacji pokonferencyjnej „Kierunki doskonalenia usług w ochronie Zdrowia”
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 2.11.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *pdf
- Załącznik nr 2 w formacie *rtf

Wyjaśnienia do SIWZ
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.