Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4887/JP/10 + Zmiana SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena osiągnięcia rezultatów 5 wybranych projektów w obszarze profilaktyki, realizowanych w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 12.10.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *pdf
- Załącznik nr 2 w formacie *rtf

Zmiana SIWZ
- formacie *pdf

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.