Ogłoszenie o wyborze oferty


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA

AL. JEROZOLIMSKIE 155;
02-326 WARSZAWA

Warszawa, dnia 2010-07-20OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
PROCEDURA ZNAK: ZZP – 74/10


Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

SZCZEPIONKA P/ WZW TYPU B DLA DZIECI INJ. 0,5 ML
W LICZBIE 210 000 DAWEK

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 33.65.16.00-4

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty
Firma [ nazwa] i adres wykonawcy
Cena jednostkowa [ c.j.]
Cena całkowita [ c.c.]
(PLN)
Punktacja za kryterium oceny
Jedynym kryterium oceny oferty
była oferowana cena – 100%

1
IBSS BIOMED KRAKÓW
UL.SOSNOWA 8
30-224 KRAKÓW
c.j. 6,25
c.c.1 312 500,00

85,600

2
POLYPHARM
UL. BARSKA 33
02-315 WARSZAWA
c.j. 5,35
c.c.1 123 500,00

100,000

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:

POLYPHARM
UL. BARSKA 33
02-315 WARSZAWA


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w/w firmy posiada najniższą cenę.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego po akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Ministra Zdrowia

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.