Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA

AL. JEROZOLIMSKIE 155;
02-326 WARSZAWA

Warszawa, dnia 26.07.2010r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROCEDURA ZNAK: ZZP – 98/10


Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na:


DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE DWUGŁOWICOWEJ GAMMA KAMERY ZE STACJĄ ROBOCZĄ

DO REKONSTRUKCJI BADAŃ WRAZ Z KOMORĄ LAMINARNĄ I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM


WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

NUMER
OFERTY
NAZWA/ADRES/
SIEDZIBA FIRMY
zestawienie cen cena całkowita brutto(c.c.) PLN
LICZBA PKT. W KRYTERIUM
ŁĄCZNA PUNKTACJA ZA OBA KRYTERIA OCENY OFERT
KRYTERIUM NR 1 Oferowana cena całkowita brutto Ranga 60 % KRYTERIUM NR 2
Ocena techniczna Ranga 40 %

1
EDO MED Sp.z o.o.
ul. Puławska 479
02-844 Warszawa

C.C. 3 279 018,40

60,0000

40,0000

100,0000

2
MOS Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Roentgena 23/7
02-781 Warszawa

C.C. 3 317 000,00

59,3130

40,0000

99,3130
ŹADEN WYKONAWCA NIE ZOSTAŁ WYKLUCZONY / ŻADNA Z OFERT NIE ZOSTAŁA ODRZUCONA


Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:

EDO MED Sp.z o.o.
C.C. 3 279 018,40 PLN


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: OFEROWANA CENA CAŁKOWITA BRUTTO (60%) oraz OCENA TECHNICZNA (40 %). Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p., przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty tj. najwcześniej od dnia 06.08.2010r..

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.