Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymienionych Oferentów:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Brak szczegółowego opisu sposobu realizacji szkoleń ofercie realizacji.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.