Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”


Kompletne oferty złożyło 13 wymienionych niżej Oferentów:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław;
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin;
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
5. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków;
6. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w zakresie Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN);
7. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w zakresie Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów (WRN);
8. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;
9. Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk;
10. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce;
11. ZOZ MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn;
12. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań;
13. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin.

Niekompletne oferty złożyło 4 niżej wymienionych Oferentów:
1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-795 Bydgoszcz
Brak harmonogramu realizacji zadań na lata 2014 – 2015 oraz planu i harmonogramu działań w zakresie przyspieszania procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach na lata 2014 i 2015.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66 a, 45-060 Opole
W informacji o prowadzonej działalności brak danych o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2; 35-055 Rzeszów
Brak podpisu osoby upoważnionej na Informacji na temat wielkości i struktury zasobów oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach.
4. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Brak planu i harmonogramu działań w zakresie przyspieszania procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach na lata 2014 i 2015.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.