Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


OGŁOSZENIE


w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hoppel-Lindau (VHL)” na rok 2012 i 2013 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 24 kwietnia 2012 r., do realizacji programu zdrowotnego pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: – „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hoppel-Lindau” zostały wyłonione niżej wymienione ośrodki:
1.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice – kwota przyznana:
na rok 2012 – 43 000 zł,
na rok 2013 – 43 000 zł.

2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 – kwota przyznana:
na rok 2012 - 3 840 zł,
na rok 2013 – 5 760 zł.

3.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 – kwota przyznana:
na rok 2012 – 102 200 zł,
na rok 2013 – 102 200 zł.


Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.