Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”


Warszawa, dn. 6.05.2011


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w zakresie zadania na rok 2011.


Zgodnie z § 9 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, jako realizatora programu zdrowotnego
pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w zakresie zadania pn.: „Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”
wyłoniono:
1. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk.
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Wartość przyznanych środków publicznych w zakresie ww. zadania z budżetu Ministra Zdrowia wynosi:
3. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk 61 564 zł.*
4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice – 58 175 zł.*


*Zakres zadań przyjętych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania zostanie określony w umowie.


Oferent może wnieść do Komisji Konkursowej odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe 21.03.2011 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.