Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: ”Szkolenie adeptów: Elektrokardiologia”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów:
 brak informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
 brak oświadczenia o możliwości obsługi finansowo-księgowej.Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Szkolenie adeptów: Elektrokardiologia”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe z dnia 14 sierpnia 2009 roku

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.