Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Warszawa, dnia 12 sierpnia 2009 rokuOGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 11 sierpnia 2009 roku, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadanie „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych” rozdysponowano kwotę w wysokości zł - 66 945,00 zł środki bieżące - pomiędzy niżej wymienione jednostki:
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań – kwota w wysokości 31 000,00 zł

2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin – kwota w wysokości 18 200,00 zł

3. Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, ul. Wilhelma Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz – kwota w wysokości 17 745,00 zł.

Jednocześnie Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że umowy na realizację przedmiotowego zadania będą sukcesywnie przekazywane realizatorom.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Ogłoszenie konkursowe 21 kwietnia 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.