Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul Szpitalna 2, 41-800 Zabrze,
3. Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa,
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków,
5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
8. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, ul Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
10. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin,
11. Szpital Wojewódzki Nr 2, ul. Lwowska 50, 35-301 Rzeszów,
12. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Judasza, ul Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
14. Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,
15. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin,
16. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
17. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. Dr Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego, ul. Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź,
20. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,
21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica,
22. Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec,
23. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. A. Witosa 26, 45-401 Opole,
24. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta SP ZOZ, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul Banacha 1A, 02-097 Warszawa
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
3. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ, ul Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
 brak wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
 brak statutu jednostki,
 brak wymaganej w ogłoszeniu opinii konsultanta,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolski 72, 70-111 Szczecin
 brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 statut jednostki - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.
5. NZOZ LUXMED, ul. Jagiellońska 23/3, 35-025 Rzeszów
 brak podpisu i pieczątki gł. księgowej na załącznik nr 1,
 brak podpisu głównej księgowej na załącznik nr 3,
 brak klauzuli „za zgodność z oryginałem” oraz daty na statucie jednostki,
 kopia polisy OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.