„Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku”


I. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok,
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” Sp. z o.o., ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa,
4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
5. Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776, Warszawa,
6. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
7. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44,
8. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin,
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.

II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, skr. poczt 615, 80-952 Gdańsk, - brak następujących dokumentów:
- brak potwierdzenia podpisem głównego księgowego nazwy banku i numeru konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław - brak następujących dokumentów:
- informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - brak następujących dokumentów:
- Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - brak następujących dokumentów:
- Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Brak ważnej polisy OC.

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.