Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice;
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań;
3. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura:
Na następujących dokumentach brak jest podpisu rektora lub osoby upoważnionej:
» Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania,
» Harmonogramu realizacji zadania.
2. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13–15, 85-067 Bydgoszcz:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
4. Akademia Medyczna w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3A, 80-210 Gdańsk:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
5. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn:
Brak informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 17 kwietnia 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.