Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009-2013 pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”


Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009-2013 pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Specjalistyczny Szpital Miejski
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Narodowy Instytut Leków
Ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

- w ofercie nie zawarto upoważnienia dla osoby poświadczającej za zgodność z oryginałem załączonych dokumentów.
Oferent może w terminie siedmiu dni od daty opublikowania listy ofert spełniających
i niespełniających warunków formalnych, uzupełnić braki formalne.
Brakujące dokumenty należy składać listownie na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych
i profilaktycznych na lata 2009-2013”. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 30 kwietnia 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.