Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
2. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław;
» W związku z faktem, iż Konsultant Wojewódzki i osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad realizacją programu są zbieżne, Komisja Konkursowa uznała, iż wymóg dostarczenia opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania nie został spełniony.
» Brak informacji o rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania.
2. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2;
» Brak daty przy potwierdzeniu „za zgodność z oryginałem” opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 6 kwietnia 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.