Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
5. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
6. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów.
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
8. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu SP ZOZ, ul. Smarzewskiego 62, 60-569 Poznań.
9. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 14, 70-981 Szczecin – Zdunowo.
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz - brak następujących dokumentów:
» Statut jednostki – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin – brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź - brak następujących dokumentów:
» Informacja, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
» Opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
4. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Fałata 43-360 Bystra - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
5. SP szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane - brak następujących dokumentów:
» Opinia konsultanta krajowego Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
6. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa - brak następujących dokumentów:
» Oferta realizacji zadania
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
7. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
8. Szpital Specjalistyczny, ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty - brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury
» Oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
9. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn - brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
» Harmonogram realizacji zadania.
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
11. Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk - brak następujących dokumentów: Brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ).
12. Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze - brak następujących dokumentów:
» Informacja o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu
» Opinia Konsultanta – brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej”

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 26 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.