Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
- brak ofert.

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
» Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5;
W dokumentacji brak jest informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.