Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. F. Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;

2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7;

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;

4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;

5. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a;

6. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;

7. Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;

8. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie. Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15;

9. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;

10. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;

11. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37;

12. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, 53-413 Wrocław, Plac Hirszfelda 12;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

4. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5;

W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

6. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Oferty realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

7. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o:
a. Roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie radioterapii w województwie,

b. Liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców).

8. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;

Brak następujących dokumentów:
» Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.

10. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22.

Następujące dokumenty nie spełniają kryteriów sporządzenia oferty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2009 roku (kopia kontraktu).


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Przewodniczący Komisji Konkursowej Anna Kamińska
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.