Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29;

2. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;

3. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a;

4. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2;

5. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;

6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;

7. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;

8. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Garbary 15;

9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72;

10. NZOZ Innowacyjna Onkologia, 70 – 215 Szczecin, ul. 3 Maja 25-27;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59;

Brak następujących dokumentów:
» Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7;

Brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Opinia Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań nie została potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu),

» Uwierzytelniona kopia polisy OC.

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogram realizacji zadania,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

4. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Harmonogram realizacji zadania.

5. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

6. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogramu realizacji zadania,

» Informacji o welkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,

» Opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

7. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a;

W załączniku nr 3 – planie rzeczowo finansowym brak pieczęci i podpisu osoby nadzorującej realizację programu.

8. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;

Brak następujących dokumentów:
» Harmonogramu realizacji zadania,

» Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.
W następujących dokumentach przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem brak daty:
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

» Statut jednostki,

» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).

9. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 24/26;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.

10. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60 – 535 Poznań, ul. Polna 33;

Brak następujących dokumentów:
» Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

» Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,

» Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,

» Harmonogramu realizacji zadania,

» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.

11. Szpital Przemienienia Pańskiego, 61 – 848 Poznań, ul. Długa 1/2;

Brak następujących dokumentów:
» Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania,

» Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,

» opinii Koordynatora programu lub innego członka zespołu oceniającego Programy o jakości wykonywanych badań.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2009 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 20 marca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.