Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.


21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2013-08-01 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
Pliki do pobrania
konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2013 roku.

Celem zadania jest:
- Wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne WHO, American Joint Committee on Cancer (AJJC) i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American Pathologists (CAP).
- Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych. Działania do realizacji w 2013 roku.
- Przeszkolenie 100 lekarzy patomorfologów z zakresu histopatologii onkologicznej do końca 2013 r. (zorganizowanie konferencji szkoleniowych),
- kontynuacja przygotowania wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów,
- kontynuacja tworzenia bazy preparatów.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkoleń.
4. Plan rzeczowo – finansowy, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram i plan realizacji zadania, zawierający:
- Czas i miejsce przeprowadzenia szkoleń,
- Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy patomorfologów z całego kraju do udziału w szkoleniach, gwarantującego przeszkolenie 100 uczestników do końca 2013 r.
- Opracowany program szkolenia lekarzy patomorfologów z zakresu histopatologii onkologicznej w postaci wykładów,
- Opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia.
- Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację wykładów, czas trwania szkolenia oraz liczbę uczestników w 2013r. Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min,
- Wynagrodzenie dla kadry wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł za jedną godzinę wykładową,
- Posiadanie szkoleniowej bazy preparatów histopatologicznych,
- Kontynuację tworzenia bazy preparatów histopatologicznych i opracowywania wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów.
6. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,
7. Opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologii na temat przygotowania jednostki do realizacji zadania.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorami zadania mogą być podmioty:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
- uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. Posiadające harmonogram działań zawierający wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy z całej Polski, gwarantujący przeszkolenie 100 uczestników do końca 2013 r.
4. Zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
5. Zatrudniające specjalistów w dziedzinie patomorfologii.
6. Posiadające możliwość utworzenia bazy szkoleniowej preparatów i opracowań w formie papierowej i elektronicznej.
7. Posiadające dostęp i możliwość wykorzystania skanerów do preparatów histopatologicznych.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Harmonogram realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu, w tym koszt jednostkowy przeszkolenia uczestnika.
4. Posiadane doświadczenie.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy (dokument zapisany w programie Word).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w 2013 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa zdrowia.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.