Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”


22-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
23-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć pododdziałów udarowych”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć pododdziałów udarowych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30% oraz redukcję umieralności i niesprawności u osób poniżej 80 roku życia.

Celem realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa skuteczności leczenia chorych z udarem mózgu oraz obniżenie umieralności spowodowanej udarami, kontynuacja tworzenia sieci pododdziałów udarowych

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2009 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, respiratory stacjonarne i przenośne, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty dopplerowskie).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu i posiadają pracownię tomografii komputerowej.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
8. Oświadczenie dyrektora o gotowości wyodrębnienia pododdziału udarowego.
9. Oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu w oddziale pododdziału udarowego.
10. Oświadczenie dyrektora o gotowości zatrudnienia pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego ( załącznik 4).
11. Pisemne zobowiązanie dyrektora jednostki o uczestnictwie w programie monitorowania stosowania metod diagnostyczno-terapeutycznych w różnych ośrodkach w Polsce - Szpitalny Rejestr Udarów Mózgu (w przypadku nie wywiązania się z tego punktu ośrodek zostanie pozbawiony możliwości ubiegania się o finansowanie w ramach Programu POLKARD w kolejnych latach).

Wymogi merytoryczne:
1. Dysponowanie oddziałem/kliniką neurologii w strukturze oferenta.
2. Wyodrębniony oddział/pododdział udarowy lub gotowość jego wyodrębnienia w związku z realizacją programu.
3. Dysponowanie kadrą specjalistów określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego lub gotowość zatrudnienia określonych pracowników - „zespół udarowy”
4. Tomografia komputerowa dostępna przez całą dobę w siedzibie oferenta.
5. Laboratorium biochemiczne i hematologiczne czynne całą dobę w siedzibie oferenta.
6. Przyjmowanie chorych z podejrzeniem udaru mózgu w systemie całodobowym.
7. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii o spełnieniu wymagań określonych w punktach 1-6 oraz o liczbie mieszkańców województwa przypadających na 1 łóżko w pododdziale udarowym.
8. Oświadczenie dyrektora o gotowości wyodrębnienia sal udarowych i/lub zatrudnieniu pracowników medycznych określonych w modelu organizacji i funkcjonowania pododdziału udarowego.
9. Opinia konsultanta wojewódzkiego o tworzeniu pododdziału udarowego.
10. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w 2009 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta..
11. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie neurologii w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
12. Cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa, niż 3.500,00 PLN.
13. Wymagany co najmniej 15% udział własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.
14. W pierwszej kolejności będą uwzględnione oferty jednostek, które w roku 2008 nadsyłały ankiety dotyczące funkcjonowania oddziału neurologii/pododdziału udarowego.
15. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych na oddziale
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego leczenia udarów mózgu; w ujęciu wojewódzkim- liczba mieszkańców województwa przypadająca na 1 łóżko w pododdziale udarowym, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.
3. Odległość siedziby oferenta od najbliższego oddziału udarowego
4. Wielkość populacji objętej opieką udarową.
5. Liczba chorych z udarem mózgu leczonych w 2007 i 2008 roku.
6. Nadesłanie ankiety dotyczącej funkcjonowania oddziału neurologii/pododdziału udarowego w 2008 roku.
7. Zadeklarowana wysokość udziału własnego w kosztach zakupu sprzętu dla pododdziałów udarowych.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć pododdziałów udarowych.” O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.