Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”:
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny , ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 58, 50-369 Wrocław
4. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 256, 30-663 Kraków
7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PAM, ul Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. SP ZOZ ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
 wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku zakładów opieki zdrowotnej) - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem
 uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC - brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Ogłoszenie konkursowe 18 czerwca 2009 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.