Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2011 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację
świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,
z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


Dnia 3 sierpnia 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert dla Województwa Dolnośląskiego na realizację procedury nr 9 „Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym” określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

Termin składania ofert upłynął w dniu 17 sierpnia 2011 r. Postępowanie konkursowe zostało zakończone 24 sierpnia 2011 r. Wyniki konkursu zostały zaakceptowane w dniu 24 sierpnia 2011 r.

W konkursie wziął udział jeden szpital: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, który wynegocjował umowę na w/w świadczenie.

Oferent może wnieść do Ministra Zdrowia odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.