Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu”


Warszawa, dnia 21 maja 2010 r.


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
5. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
7. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Fałata 2, 43-360 Bystra
8. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
9. SP Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane
10. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa
11. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock
12. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok
14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
15. Szpital Specjalistyczny, ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty
16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze
17. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. S. Trawińskiego 3, 25-734 Kielce
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
19. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
20. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
21. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
22. Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-981 Szczecin-Zdunowo
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
Brakujące dokumenty:
Aktualny(zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładu opieki zdrowotnej.
Aktualny(zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego rejestru sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta.
Statut jednostki.
Informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonanie świadczeń.
2. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
Brakujące dokumenty:
Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie Ofertowe (wersja papierowa).
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 określony w załączniku nr 3 (wersja papierowa).

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 26 marca 2010 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.