Komunikat w sprawie respektowania prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego


Warszawa, 11 lutego 2013 r.


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) zapewnia pacjentowi prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Zgodnie z art. 33. pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy takiego kontaktu.

Art. 34. ust 1. i 2. wyżej wymienionej ustawy przewiduje, iż pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Dodatkową opiekę mają prawo sprawować osoby wskazane przez pacjenta. W tym zakresie rozstrzygające znaczenie ma wola samego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, a w sytuacjach wyjątkowych (np. brak obecności rodzica) również opiekuna faktycznego. Personel medyczny nie powinien ingerować w wybory dokonywane przez pacjenta, zwłaszcza że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje, iż kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Ograniczanie prawa ojca do sprawowania opieki nad dzieckiem w godzinach nocnych, w czasie kiedy dziecko przebywa w szpitalu prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć opierając się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety.

W myśl art. 35. pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 i 34, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wysokość opłaty rekompensującej te koszty, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw. Informacja o wysokości opłaty, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu przedsiębiorstwa podmiotu.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 5 ustawy Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Należy jednak podkreślić, iż dopuszcza się możliwość "ograniczenia", a nie o "pozbawienia" tego prawa.

Szczególnych uregulowań wymagają prawa dzieci w szpitalu. Każde dziecko ma prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, gwarantuje to art. 68 ust. 3 Konstytucji, jak też art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka. Zobowiązuje to stacjonarne podmioty lecznicze do stworzenia optymalnych warunków umożliwiających ma prawo do kontaktu osobistego oraz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez rodziców lub inne upoważnione osoby bliskie, bez ograniczeń czasowych (i w dzień, i w nocy).

Kierownicy placówek, w których przebywają dzieci, mają obowiązek podjęcia czynności zmierzające do zapewnienia możliwości pobytu rodzica wraz z chorym dzieckiem, przy jednoczesnym określeniu warunków i zasad, na jakich ma się to odbywać. Warto pokreślić potrzebę zagwarantowania prawa dziecka i jego karmiącej matki do korzystania z oddzielnej sali.

Realizacja prawa do kontaktu osobistego oraz prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może być związana z koniecznością poniesienia przez pacjenta pewnych kosztów Zobowiązanie to powstaje dopiero wówczas, gdy realizacja wskazanych praw pacjenta rodzi koszty rzeczywiste, czyli takie, które faktycznie zostały poniesione w przypadku realizacji tych praw. Opłata wnoszona przez pacjenta stanowi konsekwencję poniesienia przez podmiot kosztów realizacji praw pacjenta, a zatem ma charakter rekompensaty. Podjęcie decyzji o pobieraniu opłat pozostawia się kierownikowi podmiotu. Informacja o wysokości opłat oraz o sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniania w lokalu stacjonarnego podmiotu leczniczego.


w formacie *pdf

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.