Komunikat o uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla dzieci i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.
Komunikat o uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla dzieci i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu


W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie ograniczania przez niektóre zakłady opieki zdrowotnej oraz innych świadczeniodawców dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni informuję, że art. 2 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póz. zm.) stanowi jednoznacznie, że osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W związku tym, że źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ww. osób jest budżet państwa -zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 137, poz.858), koniecznym jest identyfikowanie podstawy prawnej uprawnień tych osób przez poszczególnych świadczeniodawców. Należy jednak zwrócić uwagę, na to, ażeby żądanie przedstawiania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nie tworzyło wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego.


Minister Zdrowia
(-) Ewa Kopacz© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.