OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


M.P.13.203 → z dnia 9 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 23).


Dokument w wersji *pdf

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.