Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych


Dz.Urz.MZ.07.14.76 → z dnia 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do Spraw Osób Niesamodzielnych, zwaną dalej "Radą", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Rady osoby wymienione w § 2 pkt 1,2 i 4 lit. a, b, d, f-h wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
2) Wiceprzewodniczący Rady - prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
3) Sekretarz Rady - Małgorzata Krowiak, radca generalny, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Rady:
a) prof. Barbara Bień, Akademia Medyczna w Białymstoku,
b) prof. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski,
c) prof. Jerzy Kiwerski, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
d) prof. Olga Kowalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
e) Elżbieta Szwałkiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
f) prof. Gertruda Uścińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
g) prof. Katarzyna Wieczorowska – Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
h) prof. Ludmiła Waszkiewicz, Akademia Medyczna we Wrocławiu.

§ 3.

1. W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Rady należy świadczenie pomocy doradczej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie spraw dotyczących osób, które w wyniku utraty niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej w następstwie chorób lub urazów wymagają niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych (osób niesamodzielnych), w szczególności:
1) przedstawianie propozycji przedsięwzięć badawczych mających na celu zapobieganie niesamodzielności;
2) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niesamodzielnych wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej i demograficznej;
3) opracowanie propozycji dotyczących systemowego wykorzystania rehabilitacji dla zapobiegania powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności;
4) opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym programów i aktów normatywnych dotyczących:
a) rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności,
b) mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w sprawach rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności,
c) harmonizacji działań organów administracji rządowej w sprawach rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności;
5) udział w opracowywaniu dokumentów dotyczących spraw osób niesamodzielnych.
2. Rada w pracach wykorzystuje dokumenty zgromadzone i opracowane przez Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
2) prowadzenie posiedzeń Rady;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Rady;
4) planowanie i organizowanie pracy Rady;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Rady, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Rady;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności, zastępuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 6.

1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Rady.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy uchwalony przez Radę, na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego członka Rady, udzielają Radzie pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, informacje o bieżącej działalności Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9.

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Rady, członkowie Rady lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Rady w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Rady oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Rady, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.