Samorząd zawodowy


Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.) w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu z organami samorządu gospodarczego, zawodowego.

Minister Zdrowia współdziała z samorządem zawodowym zawodów medycznych, w tym w szczególności z samorządem lekarskim (art.4, ust.2, pkt.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.89.30.158 z późn. zm.).

Samorządy zawodowe


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.