Samorząd terytorialny


Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.) w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu z organami samorządu terytorialnego.

Minister Zdrowia będąc członkiem Rady Ministrów zobowiązany jest do współdziałania z:
samorządem terytorialnym,
organizacjami społecznymi,
przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych,
co wynika z ustawy art. 7, ust.4, pkt.3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z późn. zm.).

Obowiązek współdziałania dla Ministra Zdrowia wynika także z ustaw regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.