Wzór tabeli programów zdrowotnych


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wojewoda jest zobowiązany przekazać Ministrowi Zdrowia, do dnia 15 lutego każdego roku, roczne informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok. Sposób i terminy przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumentu zawierającego ww. informacje określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024).Wzór tabeli programów zdrowotnych© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.