Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych


Dz.U.04.285.2868

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342) w załączniku nr 1 „Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej” w objaśnieniach pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stanowisko podlega likwidacji w trybie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr …….., poz. ……..)”.

§ 2.

Jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. z osobą zatrudnioną w stacji sanitarno-epidemiologicznej na stanowisku pracy:
1) starszy instruktor higieny;
2) starszy instruktor do spraw oświaty zdrowotnej;
3) instruktor higieny;
4) instruktor do spraw oświaty zdrowotnej
- zostanie rozwiązany stosunek pracy albo wygaśnie umowa o pracę, albo osoba ta zaprzestanie wykonywania pracy na danym stanowisku z innych przyczyn – stanowisko to ulega likwidacji.


§. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002r. Nr 37, poz. 329. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 208, poz. 2020.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.