Informacja prasowa
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2012


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 10 październik 2012 r.Informacja prasowa
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2012
Depresja: globalny kryzys

10 października, już po raz dwudziesty, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Depresja: kryzys globalny”. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 350 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu depresji. Co więcej, podkreśla się, że jest to jedna z najbardziej rozprzestrzeniających się chorób, która może dotknąć każdego. W obecnych rankingach najczęściej występujących chorób na świecie plasuje się ona na trzecim miejscu, jednak – zgodnie z szacunkami – już w 2030 roku może stać się najbardziej powszechną dolegliwością.

Depresja może znacząco zakłócić zdolności człowieka do pracy, nauki, a także codziennych, życiowych wyzwań. Nieleczone zaburzenie depresyjne często bywa tragiczne w skutkach – może prowadzić do samobójstwa. Jednak należy pamiętać o tym, że depresja jest chorobą, którą można szybko zdiagnozować, a także skutecznie leczyć.

28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr. 24, poz. 128). Program ten określa strategię działań, które mają na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami. Do jego realizacji zostali zaangażowani m.in.: ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, a w szczególności Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej oraz ministrowie właściwi do spraw: oświaty i wychowania, kultury, zabezpieczenia społecznego, pracy, nauki i szkolnictwa wyższego, wewnętrznych i administracji publicznej.

Ze względu na rozpowszechnienie, dynamikę, dolegliwości dla chorych i ich otoczenia oraz koszty, priorytetami w Programie są następujące obszary:
1. zaburzenia depresyjne,
2. samobójstwa,
3. zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się,
4. zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
5. przewlekłe, nawracające choroby psychotyczne i afektywne.

Brak społecznego zrozumienia i życzliwości wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, a także brak tolerancji, stają się przeszkodą do w pełni samodzielnego funkcjonowania i aktywności życiowej tych osób, a tym samym do ich powrotu do zdrowia. Dlatego istotnym aspektem działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, obok systemu opieki zdrowotnej, jest wspieranie przedsięwzięć, których celem jest budowanie w społeczeństwie odpowiedniego nastawienia wobec osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego.
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.